Kulturama hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Om du vill att dina bilder skall tas bort kontakta mikael.hultgren@kulturama.se

 

Vid frågor om personuppgiftshanteringen kontakta dataskydd@medborgarskolan.se